35° V V V 1578 Januari 24. N°. 26. Baillu, Schout, Burgemeesteren en Vroetschappen van den Haag verklaren in erfhuur te hebben gegeven aan Frederick Fredericxz. van der Elburch, hunnen medebroeder in wette, Burgemeester van den Hage, Een stuck land gelegen in den Raem van den Hage groot twee hont, 14 roeden 4 voeten, achtervolgende de caerte, wesende dit stuck op de voorschr. caerte geteyckent met ten getalle XV, vrij sonder vet daerop staende, DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. getalle XV, vrij sonder yet daerop staende, Belegen aan de noordzijde Sijmon van der Does. oostzijde de Raemsloot. zuidzijde Joost Jacobsz. burgemeester. westzijde t middenpat van den raem. w V v. d. Elburch verklaart het te hebben ontvangen „op raems- recht”, en te zullen betalen een eeuwige erfpacht van 12 gld. sjaers; voorts is nog geconditioneerd: indient geviel, dat de neeringe van de draperie weder- omme in den Hage floreerden ende dat men de plaetsen in den raeme die nu tot thuynen ofte hoeven zijn gemaict wederomme nae raemsrechte tot raemen mosten uyt- gegeven worden, sal die voorschr. v. d. Elburch daer- inne worden gedaen als zijne nabuyren die gelijcke thuynen ende hoeven bewonen op raemsrecht. 2) Uit een „Octroy om den Hage te mogen belasten met lijfrenten tot IIm gulden toe, yercregen in Juli 1568”. Gem. Archief. -) Origin, in hét Gem. Archief. VI. HET VERVAL. 1568. N°. 25. Wij hebben ontfangen die ootmoedige supplicatie van onse wel beminde die Burgemeesters ende Regierders van onser vrijheit van den Hage in onsen lande en de graefscap van Hollandt. inhoudende hoe dat tanderen tyden de draperye, verwerye, weverye ende volderye in den Haige voorscreven een groote neeringe plach te weesen. dair deur dinwmon- ders aldaer welvaerden, ende insgelijcxs tlichaem van den zelven Haige zeer floreerde, ivelcke neeringhe nu gantz cesseert, zulcxs dat die gemeente neeringeloes sittende es, sunderlinghe nyet te doene hebbende, mits twelcken tincommen van onser voorscreven vrijheyt van der Haige nyet soe goet en es alst plach te weesen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 386