356 zich intusschen niet enkel tot een bezoek aan de Sleutelstad. Het paleis het Huis in ’t Bosch stelde hij voor gezinnen beschikbaar, wier woningen bij de ramp waren vernield en ten einde in de eerste dringende behoeften te voor zien schonk hij een gift van f 30.000 en stelde bovendien voor hetzelfde doel uit ’s lands schatkist f 100.000 ter beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken, terwijl voorts nog verscheidene goedgunstige beschikkingen door hem werden genomen. Nog tweemalen bracht de milde Koning een bezoek aan Leiden en wel den i5en Januari en den agsten Februari en stelde bij zijn vóórlaatste bezoek tien ducaten beschikbaar voor een ieder, die nog een mensch uit de puinhopen zou redden. Niet minder offervaardig dan Haar Gemaal toonde zich de Koningin die tijdens de ramp in het buitenland verblijf hield. In den avond van de Residentie terug en uit eigen middelen een Tot de Haagsche ingezetenen die op den dag van de ramp te Leiden vertoefden en omkwamen behoordende commies Rietmulder, die zich met zijn vrouw en kind van nog geen negen weken oud met de baker naar zijn schoonvader Struyk te Leiden had begeven. De woning van den heer Struyk werd verwoest ten gevolge waarvan de twaalf in diens huis aanwezige personen, op ééne dienstbode na, onder het puin den dood vonden. De andere Haagsche ingezetenen die als slachtoffer vielen, waren de weduwe van Mr. Hieronymus van Alphen 2) en haar dochtertje, die juist op den dag der ramp in den HULPBETOON VAN *S GRAVENHAGE. den 29sten Januari keerde zij in eenige dagen later schonk zij bedrag van tienduizend gulden. 1) Dagboek in M. S. van J. S. Hurau. Gemeente Bibliotheek van ’s Gravenhage. 2) Mr. Hieronymus van Alphen, geb. Gouda 8 Augs. 1746, werd in 1780 Procureur-Generaal bij het Hof van Utrecht, in 1789 Raad en Pensionaris der stad Leiden en in Juni 1793 Raad en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 392