357 14.979-98 87.500 I o van Justitie een collecte de huizen, gehouden, welke 29.666.11.8 HULPBETOON VAN ’s GRAVENHAGE. namiddag uit de residentie zich derwaarts hadden begeven. Nog zij hier vermeld de eenige dochter van den Heer D. Cremers, welke een bezoek aflegde bij mevrouw Pompeyra en weldra de terugreis naar de residentie zou hebben ondernomen. Na Leiden’s ramp verloochende zich de algemeene liefdadigheid hier te lande niet, want ruim waren de giften die inkwamen tot leniging van den nood dergenen die hun have en goed hadden verloren. In de Residentie werd door de leden van den stede- lijken Raad en van het College van met gesloten bussen aan opbracht In het Stadhuis en boven de Koornbeurs waar gesloten kisten tot het inzamelen van gelden geplaatst waren, mocht zoowel aan een waarde in Effecten als in contant geld een totaal bedrag worden gevonden van De inschrijving in het register bij den Minister van Binnenlandsche zaken beliep tot een bedrag van Dit maakt voor’s Gravenhage een inzame ling van:ƒ132.146.1 De collecte te Scheveningen bracht op 465.- Thesaurier-Generaal van de Unie. Hij vestigde zich toen te ’s Gravenhage in het Westeinde. In 1795 legde van A. zijn betrekking neder en wijdde zich daarna tot op zijn overlijden, den 2™ April 1803, geheel aan zijn geliefde letterkundige studiën. Van A. is twee malen gehuwd geweest eerst in 1772 met Johanna Maria van Goens, die hem bij haar overlijden, den 13 Aug-. 1775. drie zonen naliet. In 1781 hertrouwde hij met Catharina, Geertruid van Valkenburg die hem een dochter, Wilhelmina, schonk. Onder deze giften behoorden o a. die van het Fransch Tooneelgezelschap dat één dag van hun honorarium en haar geheele boetekas aanbood.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 393