358 C. F. Gijsberti Hodenpijl. Vrijenban bij Delft. De ruime middelen, welke de Koning ter beschikking had gesteld, benevens zijn hulpvaardigheid betoond te midden der rookende puinhoopen waren daden, die tot het hart van het volk spraken. Zij geven tevens genoegzaam blijk, dat deze ons opgedrongen vorst, ofschoon wispelturig en pronklievend van aard, toch in moeilijke dagen met het Nederlandsche volk geheel wist mee te leven. HULPBETOON VAN ’s GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 394