DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. r) St. Jacobskerk. 2) Hertog Aelbrecht van Beieren. Wanneer wij het stichtingsjaar van bovengenoemd kerk gebouw willen uitvorschen en te dien einde de verschillende geschied- en kroniekschrijvers raadplegen, die de stad en hare belangrijke gebouwen en monumenten hebben be schreven en bestudeerd, dan merken wij op, dat daaromtrent volstrekt geen eenstemmigheid heerscht. Zoo lezen wij bij W. van Goudhoeven in diens „d’oude „Chronijcke ende Historiën van Holland (met West-Vries- „land) van Zeeland ende van Utrecht”, anno 1636, pag. 97: „De hooft-kercke aldaer, is be gonst te funderen, ten „tijde Hertoghe Aelberts van Beijeren, wiens Vrouwe de „Hertoginne Anno 1397 aldaer stichten int Voorhout, het „groote Klooster voor de Preeckheeren van S. Dominicus Oordre”enz. Louis Guicciardijn zegt in zijne „Beschrijvingh der „Nederlanden” anno 1662, 2e deel, pag. 349, ongeveer hetzelfde in de volgende bewoordingenSijn 2) tweede Gemalin Margaretha van Kleef liet van den gront af het Clooster en de Kerck, nu noch de Clooster-kerck geheeten, „voor de Monicken die men Predik-heeren oft Dominicanen „noemt, in ’t Voorhout bouwen.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 395