DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. 361 „Monnikken, die men Predikheeren of Dominicanen noemde, „gebont is, dezelve is al een vrij redelijke groote Kerk” enz. Mr. Jacob de Riemer, die in zijne „Beschrijving van ’s Gravenhage” (anno 1730) de meeste bijzonderheden mededeelt omtrent de geschiedenis der Kloosterkerk en dien wij in het vervolg nog meermalen zullen raadplegen, zegt dat de jaarboeken omtrent den tijd der stichting zwijgen en men daaromtrent dus in het duister verkeert. Hij zegt dit in de volgende bewoordingen „En dewijl men dan tot gissinge moet over gaan, zoo „zoude ’t ons voorkomen, dat het klooster is begonnen ge- „bouwt te werden omtrent den jaare 1396 of 1397 of wel „laater, waarvan wij de beslissinge zullen overlaten tot nader „zekerheid.” De verschillende schrijvers resumeerend, zien wij dus, dat Pieter Bor als stichtingsjaar aangeeft 1351, Van Heussen 1377, Goudhoeven 1397, terwijl De Riemer, voorzichtiger dan de andere, de beslissing tot nadere zekerheid opschort. Het juiste stichtingsjaar van het klooster is tot heden dan ook werkelijk onbekend, doch kan toch op eenige jaren na bepaald worden; wij zien dan ten duidelijkste, dat Pieter Bor en Van Heussen beiden met hunne opgave in dwaling verkeeren. Alle reeds genoemde schrijvers zijn het echter eens, dat Margaretha, dochter van Adolf van Kleef en tweede gemalin van Albrecht van Beijeren, het Predikheeren- of Dominicanenklooster aan het Voor hout gesticht heeft. Op Maandag-avond na St. Matheusdag, omstreeks Vastenavond van het jaar 1386, verloor hertog Albrecht zijne eerste gemalin, Margriete van Brige uit Polen; den 26 Februari van dat jaar werd zij begraven in de hofkapel te ’s Gravenhage. Daarna leefde hij eenige jaren in ongehuwden staat met Aleid van Poelgeest en huwde na haar overlijden in 1391 met Margaretha van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 398