367 DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVEN1-IAGE. het koor bevond zich de sacristy, van Anna Bos was de gemalin van van Brigdam en Duiveland, Henegouwen. In den west- een lichtvenster aanwezig; schip en koor was van licht- aan die zijde waren. '-) Van deze gebouwen, die zich noord- en oostwaarts uitstrekten en wier ingang zich een heel eind voorbij de kerk welfde over het voormalige Nachtegaalspad, thans de Parkstraat geworden, 3) valt niets vermeldenswaard mede te deelen, daar zij in 1583 voor het grootste ge deelte werden afgebroken en geen enkele schrijver ons eene beschrijving dezer gebouwen heeft nagelaten. 1) Zie Reijgersberge „Chroniek van Zeeland” 2e deel, pag. 192. 2) De Riemer verhaalt op pag. 390. dat het klooster een fraaien boomgaard of tuin bezat tot vermaak der klooster lingen, die zich uitstrekte tot aan den Denneweg. De Denneweg was reeds bekend in het jaar 1433. (De Riemer, pag. 95, noot p) Op de kaart „Haga comitis in Hol- landia” van 1570 is deze nog niet bebouwd; de woning van Jhr. Seraets aan het Voorhout sluit daar dan nog den lateren toegang af. :i) Zie A. Ising „Haagsche schetsen” anno 1878, pag. 47. Eenige jaren geleden, toen de Parkstraat voor den aanleg eener rioleering was opgebroken, was de fundeering van de toegangspoort van het voormalige klooster zichtbaar. en 17 bij 9.50 M. groot was. De geheele lengte der kerk bedroeg dus 43 M. Het koor heeft aan de oost- en zuid zijde contreforten, waarvan de meeste 2.20 M. voorsprong hebben bij eene breedte van 0.90 M.; daartusschen be vinden zich zeer slanke, hooge spitsboogvormige drie- deelige vensters, die het inwendige der kerk rijkelijk verlichten; ook het schip bezat soortgelijke vensters. Aan de zuidzijde van die na afgebrand te zijn in 1435 op last suit werd herbouwd. Deze laatste Jacob van Borsselen, heer stadhouder van Berghen en muur van het schip was slechts de noordzijde van 1 vensters en contreforten verstoken, daar de kloostergebouwen met tuinen gelegen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 405