DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. 370 dagteekent, een een blik te het Voorhout, ten oosten van overzicht krijgt behoorenhiertusschen waren dunne eikenplankjes aan gebracht, die het spitsbqogvormig gewelf samenstelden. Deze schinkels met sponningen voor de bebording zijn alle nog aanwezig en te zien boven het thans bestaande, platte, houten plafond, dat van later dagteekening is. Hieruit volgt dus, dat de tegenwoordige kap nog de oorspronkelijke is. Men behoeft waarlijk niet doorkneed te zijn in de kennis der architectuur, om uit deze overblijfselen van voormalige grootheid in den geest den oorspronkelijken toestand te kunnen reconstrueeren. En aldus doende, komt men tot de overtuiging, dat de kerk in haar voor- maligen staat een meesterwerk van bouwkunst moet zijn geweest; voornamelijk zou ons treffen het overvloedige, fraaie licht, dat door de lange, slanke kerkvensters het koor zal hebben overstroomd, alsook de schoone proportie, de statige hoogte van dit kerkdeel, welks gewelf zich tot in de kapconstructie verheft. Vooral het ontbreken van moerbinten draagt zeer veel tot hare fraaiheid bij. Ook het uitwendige der Predikheerenkerk was zeer schoon en een lust der oogen; wanneer men hieraan twijfelt, behoeft men slechts een blik te werpen door de poort aan het Voorhout, ten oosten van de Kloosterkerk, van waaruit men een overzicht krijgt van het koor der oorspronkelijke kerk. Van hieruit kunnen wij de slanke, hooge koorvensters zien tusschen de hooge, statige contreforten, die uitwen dig het oog boeien en de schoonheid van het inwendige van het kerkgebouw doen gissen. De rijke profileering dezer vensters en het kwistige gebruik van blokjes witte steen in dit profiel en aan de contreforten geeft aan dit kerkdeel, dat uit het einde der 14e eeuw groote aantrekkelijkheid en bekoring. Denken wij ons daarbij het schip met een zevental

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 409