DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. 374 Wij laten op het einde onzer verhandeling eene beschrijving volgen van eenige graftombes en kapellen in de Kloosterkerk, zooals de heer H. G A. Obreen te Brussel deze gevonden heeft in een ióJ eeuwsch handschrift in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, M. S. Goethals n°. 1655 fol. 95 en v welke beschrijving genoemde heer ons bereidwillig afstond voor onze studie. Dit handschrift geeft eene beschrijving van de monumenten in eenige Noord-Nederlandsche kerken vóór den beeldenstorm en is daarom hoogst belangrijk. kapel, waarin hij bij zijn overlijden in 1520 werd bijgezet. Mr. Jan van Esche, raadsheer en rentmeester-generaal van Holland, deed aldaar in 1484 eene kapel bouwen, waarin hij en zijne nakomelingen zouden worden begraven. En in het jaar 1509 werd aan Mr Floris Oem van Wijn gaarden Jansz., behoorende tot het geslacht der vier gebroeders Oem bovengenoemd, vergunning verleend om, evenals zij, eene kapel te stichten omtrent aan het einde der kerk. Nog wordt melding gemaakt van eene kapel, die in het jaar 1533 op last der heeren van Wassenaer op kosten van het klooster zou zijn gebouwd; aan Willem Goud, ontvanger der gemeene landsmiddelen van Zuid-Holland en heemraad van Delfland, werd het voorrecht geschonken om aldaar met zijne nakomelingen begraven te worden. Volgens De Riemer zouden er in de jaren 1435, 1450, 1464, 1480, 1484, 1509 en 1533, dus gedurende bijna eene eeuw en op verschillende tijdstippen, kapellen zijn gebouwd, ten einde als begraafplaatsen te worden benut; doch men mag de juistheid dezer mededeeling betwijfelen, als men ziet, dat de architectuur der nog aanwezige ver- grooting van het kerkgebouw er op wijst, dat zulks geschied is door één hand en in een niet te lang tijds bestek, waarschijnlijk in de tweede helft der 15e eeuw. Willen wij de juistheid van De Riemer’s opgaaf niet geheel in twijfel trekken, dan zouden wij kunnen aan-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 414