DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. 377 opgeruimd, zoodat de oorspronkelijke kerkruimte van on geveer 460 M'2 oppervlakte met 570 M2 vermeerderd en dus meer dan verd,ubbeld werd. De wijze van aanbouw is zoodanig geschied, dat op geen betere manier meer ruimte en meer licht zou kunnen worden verkregen dan thans het geval was. Aan de zuidzijde zijn drie tegen elkaar aansluitende topgevels, die elk voorzien zijn van een groot dubbel- venster; dit is een bouwsysteem, dat zijn ontstaan te danken heeft aan het verhoogen der zijbeukvensters tot boven de dakgoot, zooals dit o. m. nog wordt aangetroffen in de kerken te Heeswijk (N.-Br.), Helvoirt (N.-Br.), Rijswijk (Z.-H.), Haastrecht (Z.-H.), Bergeijk (N.-B.), Poor- tugal (Z.-H.) enz. Deze verhoogde vensters, die hier nog afzonderlijk staan, sloten zich later aaneen en vormden gevels, wier daken nog steeds laag in het zijbeukdak in sneden. Voorbeelden van dergelijken overgang zien wij aan de kerken te Heusden, te Speijk bij Gorinchem (thans afgebroken), aan het koor der Ned.-Hervormde kerk te IJsselstein, aan de Oude Kerk te Amsterdam, enz. Later werden deze gevels zoodanig verhoogd, dat de daarachter liggende daken niet meer in een zijbeukdak, doch in het hooge schipdak uitliepen. Deze bouwwijze vinden wij o. a. terug aan de St. Jacobskerk te ’s Graven- hage, aan de kerken te Vianen en te Voorburg en ook aan de thans besproken Kloosterkerk. De voorbeelden van deze bouwwijze, die uit het begin der 16e eeuw dagteekent, zijn niet talrijk, hetgeen moet worden toegeschreven aan het feit, dat de hervorming eiken verderen kerkbouw stuitte. Daar dit bouwsysteem reeds elders is behandeld, meenen wij met bovenstaande te mogen volstaan en de beschrijving der kerk verder te kunnen vervolgen. Deze kerk is eenige jaren geleden gesloopt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 418