382 DE KLOOSTERKERK TE 's GRAVENHAGE. J) G. Brandts „Historie der reformatie” ie deel, pag. 341. 2) Mr Cornells Suis bewoonde het huis op den Kneuterdijk- hoek Voorhout, thans het paleis van wijlen den Prins van Oranje. Aangezien hij kort geleden bedreigingen had geuit tegen de predikanten, had men Peter Gabriel, door gewapende macht uit Delft beschermd, vlak vóór zijne woning eene predi katie doen houden; van uit zijne woning was hij er getuige van, doch machteloos om zich hiertegen te verzetten. eener recognitie „tot behouf van ’t gemene Land de somme van 7 ponden van 40 gr. 't pondt” Zoo stonden dan de aangelegenheden van het klooster op den vooravond van het jaar, dat voor de Roomsch- Katholieken in het bijzonder en voor de kunst in het algemeen zulke betreurenswaardige gevolgen heeft gehad. Als een dreigende stormwind, op 15 Augustus (Maria Hemel vaartdag) van het jaar 1566 in Vlaanderen opge stoken, brak de beeldstormerij over een groot gedeelte van ons land los en verwoestte en plunderde en ver nielde in drie dagen tijds meer dan 400 kerken met al hare sieraden en kunstwerken. Ook de Kloosterkerk bleef -voor dit verschrikkelijk wandalisme niet gespaard en onderging het lot van zoo vele harer zusterkerken. In tegenstelling met andere plaatsen, waar het vernielen van beelden en kunstwerken slechts oogluikend werd toegelaten, geschiedde dit te ’s Gravenhage met voorkennis en medewerking der over heid; want onder de beeldstormers dreven twee per sonen, n.l. Adriaan Mennink en Dirk Joosten, de brutaliteit zoo ver, dat zij aan den president Mr. Cornells Suis 2) en andere leden van het Hof werklieden vroegen om de beelden weg te nemen. Door schrik bevangen werd aan dezen eisch gevolg gegeven door hun twaalf arbeidslieden te zenden, die elk 7 stuivers loon ontvingen; men ver zocht hun echter om het werk in alle stilte te verrichten,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 424