39i DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. van 't Voorhout de kanonnen buiten kon zien staan. Tot het jaar 1665 bleef het koor dezelfde bestemming be houden, als wanneer het nieuwe ,,’s Landsgeschuthuis”, het welk de Staten van Holland en West-Friesland in genoemd jaar aan den Nieuwen Uitleg hebben doen bouwen, in gebruik werd genomenhet overige kerkgedeelte, dat als arsenaal dienst deed, was echter reeds in 1617, zooals wij nader zul len zien, aan zijn oorspronkelijke bestemming teruggegeven. In 1621 werd ten oosten van de kerk aan het Voor hout eene poort gebouwd, die toegang verschafte tot de zich in het koor bevindende gieterij en door de daarop aangebrachte versieringen de strekking te kennen gaf van het gebouw, tot hetwelk zij toegang verschafte. Immers die versiering bestond in gebeeldhouwde kanonnen, op hunne affuiten liggende, met kogels en tonnetjes kruit daarneven. Daaronder kon men lezen het devies der Staten-Generaal „Concordia Res Parvae Crescunt”, het welk weer bekroond werd door het wapen van den Prins. Op de kolommen, die den rondboog flankeerden, stonden twee beeldenMars in volle wapenrusting met den helm op het hoofd en houdende in de hand een schild, waarop het wapen der Generaliteit, en Bellona met het wapen van Holland. Aan de binnenzijde der poort vond men het oude wapen van Holland, voorstellende den Hollandschen tuin met het bijschrift: „Vigilate Deo Confidentes” en daaronder het jaartal 1621. Door deze poort bereikte men een tamelijk groot huis achter het kerkgebouw, in het begin van de 17e eeuw op bevel der Staten van Holland gesticht, speciaal tot x) Het tegenwoordige poortje aan het Voorhout in den stijl Louis XVI, dat het omschrevene heeft vervangen, moet na 1730 gebouwd zijn, daar De Riemer in zijne beschrijving nog het oude poortje op de plaat van de Kloosterkerk te zien geeft.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 434