397 DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. eene teraardebestelling in 1637; eene thans verdwenen, marmeren herinneringsplaat voor Edwardi Harwood, die na 33 jaren dienst te Maastricht het leven liet, is van het jaar 1636, terwijl een ingemetselde zerksteen in de gang der kosterswoning, dragende het monogram P. M. R. A., van 1640 dagteekent. x) Het inwendige der kerk kreeg gaandeweg een beter aanzien, doordat de naakte, witgekalkte muren geleidelijk werden behangen met fraaie wapenborden van verschil lende kleur en afmetingen, waarvan wij het bewijs terug vinden in de rekeningen van de Kloosterkerk. 2) In de aanwezige rekeningen der kerk, loopende over de jaren 1763 -1790, welke zeer getrouw zijn bijgehouden, vinden wij verschillende bijzonderheden, waarvan wij hier curiositeitshalve eenige uittreksels laten volgen, daar zij ons een juist beeld geven van de inkomsten en uitgaven der kerk en een blik laten werpen in de huishoudelijke regeling der kerkadministratie. Op elk uur van den dag, zelfs ’s avonds werden in de kerk personen begraven, ten getale van 60 a 80 per h In de „Verzameling van Gedenkstukken in Nederland” door P. Timareten, anno 1778, deel II, vinden wij de beschrij ving van nog meerdere grafmonumenten, toen in de Klooster kerk aanwezig. 3) Timareten spreekt ook over rouwwapens, o. a. over dat van Frederik Hendrik, keurprins van Bohemen, „die op Woens- „dag den lyten van Louwmaand in het jaar 1629 omtrent Zaandam „ongelukkig aan zijn eind kwam doordien het veerschip waarin „hij zich nevens zijnen vader den Koning van Boheemen en ver- „scheidene Edelen bevond, des avonds omtrent 4 uren bij een .groote Jachtsneeuw en schielijke duisternis van een waterschip „of drijver overzeild iverd, kwam te bersten, waardoor hij met „j Edelen verdronk.” De heeren kerkvoogden verleenden ons bereidwillig inzage van het kerkarchief, waarvoor wij bij dezen onzen welgemeenden dank betuigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 440