402 UITGAVEN. 8 f 1168. —1710 DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. Als bijzonderheid zij hier nog vermeld, dat ons in handen is gekomen eene gekwiteerde rekening van het jaar 1778, waarin Jan de Meijer, Mr. borduurwerker, verklaart in dank te hebben ontvangen de som van ƒ50.- voor de levering van ,’t Oranje Vendel van Oranje zeijdc” voor de Kloosterkerk. In 1779 hebben, in tegenstelling met andere jaren, buitengewone uitgaven plaats gehad voor vrij belangrijke reparatiën, die dringend noodig waren, zoowel aan het grootste gedeelte der in de kerk aanwezige balken als aan de daarbij behoorende standvinken en eenige daarop staande kapstijlendeze werken zijn in de jaren 1778 en 1779 verricht en vereischten eene som van ƒ7449. 14, Een financieele ramp trof de Kloosterkerk in het jaar 1795. Immers toen moest het kerkbestuur de jammerlijke gevolgen ondervinden van de nieuwe leer van „Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap”, die zich uit Frankrijk, evenals de beeldstormerij, op de vleugelen van den wind over de aangrenzende landen verspreidde en een storm ver wekte tegen alle kenteekenen van adeldom en patricische geboorte. Zoodra Mr. Pieter Paulus in genoemd jaar daaromtrent i°. Aan reparatiën 2° 30. Noodzakelijke uitgaven 40. Aan gewone traktementen 5° gages 1674.—12 384.—10 851.—10—8 525-—8 i5°-— Te zamenƒ3586. Alzoo sluitende met een voordeelig saldo van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 445