406 schadeloosstelling toe te van 20 jaren DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. en achtereenvolgende jaren eene kennen, verdeeld als volgt in 4 termijnen de eerste twintig jaren f 2416. tweede 1812. derde 1209.- laatste 604. per jaar, V f! zoodat deze subsidie eindigt op 31 December 1909. In het register der notulen van het kerkbestuur van 30 November 1813 lezen wij het volgende over het maken van banken in de kerken in verband met de aanstaande komst van den Prins „De Provisioneele raad dezer stad het heuchelijke tijdstip „ziende naderen dat den algemeenen wensch vervuld worde „om zijne doorluchtige Hoogheid den He ere Prins van Oranje „Nassau weder in ons midden te zien, acht zich verplicht in tijds te zorgen dat er gedistingeerde banken in de respec tieve kerken der Herv. gemeente alhier worde daar gesteld, „ten einde Zijne doorluchtige Hoogheid de gelegenheid hebben „kan, om den openbaren Godsdienst bij te wonen en daar „thans de beheering dier kerken is bij eene commissie uit „dezelve gemeente zoo zal dezelve Commissie worden ver- zocht gelijk dezelve verzocht wordt bij deze, om daartoe de „vereischte arrangementen bij provisien in de Groote en „Kloosterkerk te maken en aan dezen Raad ten spoedigste „de plans voor zoodanige banken met de calculs der kosten „daarvan te willen suppediteren enz. enz „Daar de Raad voornoemd begrijpt dat de te maken on kosten niet behoort te komen ten laste der gemeente maar „van wege het Land of stad zal dienen te worden gedragen, „zal aan de voorsz. Commissie, zich met de bezorging der „meergemelde banken wel willende chargeeren, de daartoe „naar vereisch gemaakte onkosten worden gerestitueerd.” Deze banken hebben dienst gedaan tot 1829; doch

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 450