DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. 413 vergaderingen en In 1892 is er af te staan voor getal, varieerden tusschen f 5000.- en ƒ6500. doch de gunning bleef achterwege en de herstelling geschiedde niet wegens het vrij hooge bedrag, dat daarvoor vereischt werd. En niettegenstaande deze reparatiën blijkens het aange haald schrijven van den inspecteur zoo hoog noodig waren, vinden wij in de notulen geen enkel bewijs, dat deze ooit zijn tot stand gekomen, hetgeen valt te betreuren, daar dan waarschijnlijk ook de mestputten waren opgeruimd, die thans doelloos en onoogelijk nog tusschen de beeren van het koor aanwezig zijn en indertijd aangelegd werden, toen Prins Willem V een manege bouwde op de Kloosterterreinen. Het komt ons zeer waarschijnlijk voor, dat omstreeks dien tijd de grafkelders in dit tot nu toe als pakhuis en bergplaats gebruikte kerkdeel zijn opgeruimd en men toen de ruime kelders heeft gemaakt, die den tegenwoordigen vloer dragenwant deze van licht verstoken kelders kunnen geen ander doel hebben gehad dan tot dracht van den vloer dezer uitgestrekte ruimte, die men thans op andere wijze zal hebben willen benutten dan tot nu het geval was. In April 1870 zijn de vensters van het koor vernieuwd en terzelfder tijd kwam bij heeren kerkvoogden eene missive in van het provinciaal college van toezicht over de administratie der Hervormde kerken in Zuid-Holland, houdende verzoek om evenals het vorig jaar te mogen beschikken over het groote lokaal achter de Kloosterkerk, ten einde daarin kiesvergaderingen enz. te houden. Wij veronderstellen, dat hiermede het koor der Kloosterkerk bedoeld wordt, daar ons achter de kerk geen ander lokaal bekend is, groot genoeg voor het houden van dergelijke aan het kerkbestuur toebehoorend. sprake van geweest het koor tijdelijk gymnastieklokaal der scholen van de Ned. Hervormde gemeente, doch dit plan is niet tot uitvoering gekomen; in de laatste jaren is het koor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 457