DE KLOOSTERKERK TE *S GRAVENHAGE. 414 verhuurd aan het bestuur der posterijen, dat het als bewaarplaats voor archief heeft ingericht. Alvorens te eindigen, willen wij het gebouw nog eens beschouwen, zooals het in zijn tegenwoordigen toestand is. Wij deelden vroeger reeds mede, dat alle moerbinten, sleutelstukken, muurstijlen en korbeels in het oorspronkelijke schip in de jaren 1778 en 79 werden vernieuwd; thans zijn zij bovendien omkleed en met lijstjes, ornamenten en latjes belegd, een en ander om daaraan een echt gothisch aanzien te geven. Deze van wansmaak getuigende op siering schijnt een slechte nabootsing te zijn van Engelsche gothiek, zooals die hier te lande in zwang was onder Koning Willem IIuit dien tijd en in dien geest zijn of waren de gothische zaal in de Paleisstraat, de nu ver dwenen gothische galerij tegenover het paleis in het Noord- einde en de Nassaulaan met manege (nu kerk). Blijkbaar heeft men niet begrepen, dat juist door deze onoordeelkundige bedekking het oude karakter verloren ging! In 1848 werd tegen de houten gewelven stucco aangebracht, ten einde de naden der planken onzichtbaar te maken en een vlak ken ondergrond te verkrijgen voor het aangebrachte een voudige schilderwerk. Het behoeft geen betoog, dat het aanbrengen van stucadoorswerk met den aard van het oude werk niet kan samengaan. Het geheele ameublement is modern zoowel banken en preekstoel als orgel hebben eene verjongingskuur ondergaan, terwijl de koningsloge, die eertijds tegenover den kansel was geplaatst, bij het overbrengen van het orgel in 1864 haar tegenwoordige plaats in het oude koor der kerk heeft gekregen. Een houten vloer dekt waarschijnlijk de oude grafzerken, tenzij deze bij het leggen van den vloer mochten zijn opgeruimd. De in de kerk aanwezige grafgedenkteekenen verdienen eene nadere beschrijving.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 458