4i7 bedoelde gedenk- D Afgebeeld bij P. Timareten dl. II p. 198. Grafschrift even eens vermeld door „De Riemer” deel I pag. 382—383. 27 DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. Hoewel dit in marmer uitgevoerd gedenkteeken eenigs- zins beschadigd is en om die reden misschien hier en daar met kalk is gedekt, verdient het toch ten volle onze aandachtige beschouwing; bij eene nauwgezette herstelling zou het zeer zeker aan schoonheid winnen. De aan de andere zijde van den kansel in den muur gemetselde gedenktafel is minder rijk behandeld; zij bevat eveneens een Latijnsch inschrift 1), dat door een lijst is omgeven, waarboven zich een fronton bevindt, dat een wapen omsluit. Het is zeer eenvoudig gehouden, daar door vermoedelijk te kennen gevend den eenvoud en de bescheidenheid van den man, waarvoor deze gedenksteen is aangebracht, nl. den predikant l’Empereur. Op den zoen Februari 1'854 werd namens de in 1851 te ’s Gravenhage opgerichte vereeniging ter beoefening van de geschiedenis dier stad (dit was dus de voor gangster van onze vereeniging „die Haghe”) door de heeren Mr. A. Deketh en P. C. G. Guijot, opvolgend president en secretaris dier vereeniging, aangevraagd om de ligging van de grafstede van den geliefden volks dichter Jacob Cats, wiens stoffelijk overschot in 1660 met een gevolg van 18 rouwkoetsen, verlicht door 40 witte flambouwen, in de Kloosterkerk werd bijgezet naast dat van zijne gade Elisabeth van Valkenburg, duidelijker te mogen aangeven; zij waren voornemens om op kosten der vereeniging door den meester-metselaar J. S. Noorden dorp, in overleg met den architect der kerk, aan de oost zijde van den naastbijstaanden pilaar op eene geschikte hoogte een marmeren gedenksteen te doen aanbrengen, vermeldende den naam van den beroemden dichter. Dit verzoek werd ingewilligd en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 463