Adolph Mulder. 420 schoone verhoudingen ’s Gravenhage, Januari 1907. Wij spreken de hoop uit, dat deze beknopte verhande ling de belangstelling van velen in dit fraaie bouwwerk zal opwekken en dat zij moge bijdragen tot eene voortdurende goede architectonische behandeling en restauratie van het gebouw. DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. dat men daar niet de fraaie gesmeede ijzeren kruizen heeft herplaatst, welke daar vroeger stonden en die, naar wij meenen, nog aanwezig zijn. Ook had men aan de Park- straat-zijde de moet der oorspronkelijke kerk, die zich door witte steenen blokjes duidelijk afteekent, tot op de straat behooren te' verlengen. Wij durven thans met allen grond vertrouwen, dat bij elke nieuwe herstelling er naar zal gestreefd worden de oude vormen zooveel mogelijk nabij te komen, opdat de kerk zij het eerst na jaren zich eenmaal kunne vertoonen, zooals zij door onze voorvaderen is ontworpen en op gebouwd. Vooral het schoone koor mogen wij aan de aandacht en de goede zorgen van het kerkbestuur aanbevelen; want wij zijn er van overtuigd, dat dit gedeelte der Kloosterkerk, eenmaal (zoo noodig met behulp eener Rijkssubsidie) in zijn oorspronkelijken toestand hersteld, door zijn fraaie vormen en schoone verhoudingen een rijken indruk zal wekken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 467