429 BIJLAGEN. Eenige Resoluties van de Staten van Holland en IVest-Friesland betreffende de Kloosterkerk te ’s Gravenhage. DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. 18 Maart 1588. Alsoo de Staten van Hollandt ende West- Vrieslandt noodigh bevonden hebben, binnen den Hage mede te doen accommoderen de helft van de Compagnie Ruyteren van den Heere van Villers, boven de Com pagnie Ruyteren van den Heere Barchon; ende de Burgemeesteren van den Hage verklaert hebben, dat haerluyden niet mogelyck is de Paerden van de voorsz. halve Compagnie van den Heere van Villers van Stal lingen te voorsien, overmidts alle de Stallingen by de Ruyteren van den Heere van Barchon ende anderen, waren geoccupeert: Hebben de Gecommitteerden van de Staten, omme meerder lasten ende schade ten platten Lande te verhoeden, de voornoemde Burgemeesteren gheauthoriseert, ende authoriseren by desen, in de ver vallen Kercke van het Klooster van de Praedicaren alhier, tot koste van den gemeenen Lande te mogen doen maeken soo veele Lettieren ende Krebbens, als noodigh sullen zijn, omme de Paerden van de voornoemde Com pagnie te installeren; waer van behoorlycke ordon nantie verleent sal worden, omme by die van den Hage aen haer luyder Contribution inghehouden te mogen worden. 14 Sept. 1570. Op de Requeste van de Praedicaren in den Hage, versoeckende van de Staten een Glas in hare Kercke, is gestelt in handen van den Ontfanger, ten eynde hy visiteren soude de plaetse daer het selve Glas staen soude ende het voorsz. Glas laten maeken tot koste van den Lande, mit inscriptie dat de Staten het selve hebben gegeven. 23 Aug. 1570. Op de Requeste van de Praedick-Heeren in den Hage, versoeckende dat de Staten souden willen geven een Glas in hare Kercke, aan de West-zijde van de voorsz. Kercke; is genomen rapport.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 476