DE KLOOSTERKERK TE 's GRAVENHAGE. 43° 2t Juni 1589. Alsoo nodigh bevonden is, in de Kercke van ’t Klooster alhier in den Hage seecker Geschut te doen gieten tot dienst van den Lande, hebben de Gecom- miteerde Raden van de Staten van Hollandt by desen wel willen versoecken, ende niet te min, overmidts de noodt van der saecke, belasten en ordonneren Burge- meesteren ende Regeerders van den Hage. de voorsz. plaets daer toe te doen accommoderen sulcx aen hen luyden versocht ende nodigh bevonden sal worden, ende sullen d’onkosten van dien by’t gemene Landt ghedragen worden, ende die van den Hage aen haerluyder contri butie strecken als na behooren. 28 Juni 1589. De gecommiteerde Raden van de Staten van Hollandt verstaen hebbende dat tot vorderinge van de Wercken die alhier binnen de Kercke van de Predicaren Clooster gemaeckt moeten worden, volgende de gebefte en ordonnantie van syn Exc: om te mogen procederen tot het gieten van ’t Geschut tot dienst van den Lande, Huybert van Eynde daertoe last hebbende van syn Exc: ende van wegen ’t gemene Landt aengenomen, volgende de belofte aen hem gedaen, voorsien ende geaccomodeert sal moeten worden van seeckere Woonplaets, daer toe bequaem ende naest gelegen zynde, ende dat daer toe geen nader noch bequamer werdt bevonden, dat seeckere Huysinge. toekomende de Weduwe van wylen de Reecken- meester Duyck, verklaert ende geordonneert, dat ten eynde op alles beter toesicht mach ghenomen worden by den voornnoemden van Eynde, ende alle Materialen ende Behouftigheyt, tot de voorn. Wercken nodigh zynde, mogen bly ven bewaert ende geconserveert. de voorn vanden Eynde in de voorsz. Huysinge ’t welck jegen- woordigh niet gebruyckt en wort, sal worden geaccom- modeert, tot dat anders daer in sal wesen voorsien ende geordonneert, mits dat van wegen 't gemene Landt met de voornWeduwe aengaende de huyr van de voorsz. Huysinge in alle redelyckheyt sal worden ge- handelt ende overkomen. 28 Juni 1589. De Gecommiteerde Raden van de Staten van Hollandt aanmerckende dat voor al het Dack van ’t Choor ende daer ter zijden van de Kerck van de Predicaren alhier binnen den Hage geprepareert, dicht gemaeckt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 477