431 DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. 30 Juny 1589. De Gecommitteerde Raden van de Staten van Hollandt verstaen hebbende dat in ’t graven van de Putte daer in het Geschut binnen ’t Choor van de Predicaren Kercke alhier in den Hage sal gegoten worden, goede diepte van omtrent 14 voeten boven ’t Water sal be vonden worden, ende sulcx met den eersten sal moeten worden geprocedeert met de Metselarie, soo wel in het opmaecken van de voorsz. Put, als van de Oven ende Smissen daer toe nodigh zijnde, hebben versocht ende geauthoriseert de Burgemeesteren ende Regeerders van den Hage, met alle goede devoir te versorgen, en daer in te voorsien, dat alle de Steen, Tras ende Kalck, ende oock ’t Yser daer toe dienende ende nodigh wesende, met den aldereersten gekocht en ter voorsz. plaetse in goede bewaringe gestelt ende gehouden mach worden, ende voorts de Metselerien tot opmaeckinge der voorsz. Wercken, most worden, begonst ende ghecontinueert, tot dat de selve gemaeckt sullen wesen, ende van 't gunt by deselve Magistraten daer aen sal werden verstreckt ende ghedebourseert, sal de selve strecken in haer contributie. ende afgeschoten sal moeten worden, alsoo volgende de geliefte van syn Exc: in ’t Werck sal mogen getreten worden, om gereet te maecken d’lnstrumenten ende Behouften, aldaer dienende, ende nodigh zynde, omte mogen procederen tot het gieten van ’t Geschut, hebben versocht ende geauthoriseert Burgemeesteren ende Regeerders van den Hage, alsulcke ordre te stellen dat het Dack ter voorsz. plaetse dicht ghemaeckt mach worden met den eersten des doenlyck zynde, ten minsten queste van den Lande, ende soo verre eenige plaetsen sulcx vergaen souden mogen wesen, dat het Ley dack soude moeten worden vernieuwt, inde plaets van dien Panne-dack te doen leggen, reparerende d andere plaetsen met de Leyen daer afkomende, ende verstyvende de spannagie als na behooren, ende voorts het voorn. Choor ende zyde plaets te doen afschieten met leggende Deelen soo hoogh als de gelegenheyt der saken vefeysschen sal, welcke onkosten de Magistraten voornverschieten sullen, mits dat henluyden ’t selve aen haerluyder con tributie, achter volgende voorgaende Acte, kortinge en afslagh strecken sal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 478