+32 DE KLOOSTERKERK TE ’S GRAVENHAGE. Is geordonneert te schrijven aen Adriaen Joppen, schepen tot Dordrecht, dat hij Claes Jorisz, Timmerman, assistere in ’t koopen van seeckere Balcken om ge-employeert te werden tot de Wercken nodigh zynde omme Geschut te gieten in ’t Klooster voorn. 17 July 1589. De Staten van Hollandt hebben verklaert en geordonneert, dat eenen Claes Jansz, Heemraedts Bode van Delflandt, in aensieninge synder getrouwigheyt ende neerstigheyt, by Burgemeesteren van den Hage gecom- mitteert ende geëmployeert sal werden, om goede opsicht te nemen dat de Arbeyders in ’t Clooster van de Predicaren alhier in den Hage, soo Deckers, Metselaers, als Timmer Luyden, dienende tot vorderinge van het gieten van 't Geschut, in ’t werck gehouden worden, ende daer van alle Weecke een Biljet aen de Burge meesteren over te leveren, ende voorts kennisse te nemen van 't ontfangen van de Materialen, waer voor hem 12 stuyvers daeghs toeghevoeght sal worden, tot dat anders daer in sal wesen geordonneert. 9 July 1594- He Gecommiteerde Raden hebben gheordon- neert, dat het Toornken, staende op de Kercke van de Praedicaren in den Hage, met den eersten, ten minsten schade sal worden afgebroocken, alsoo hetzelfde eens deels is vergaen ende geschapen ware in het neder- storten groote schade te doen; dat mede de schoorsteen van den Smit, in de selve Kercke sal worden opgetogen ende bequaem gemaeckt, omme boven aen het dack uyt te trecken, ende dat beneden een veynster gemaeckt, ende boven lichten, ghesteldt sullen worden soo veel noodigh is, ende voorts wech-genomen ende vernieuwt, ende voorts schoon gemaeckt, het gundt van den Smit van voren, in het aensien swart gheworden. 21 September 1590hebben de Gecom- miteeede Raden van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt geconsenteert ende geordonneert, con- senteeren ende ordonneren by desen, dat den selven Ypelaer uit syn Woonplaets binnen in de Kercke van ’t Clooster alhier uyt ende ingangh sal mogen hebben.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 479