DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. 433 9 Augustus 1607. Bij de Gecommiteerde Raden ghesien zijnde seeckere raminghe van de vernieuwinge van ’t Hout van ’t Kruyswerck van den Thoorn staende op de Kercke in ’t Voorhout, nu ter tijd gebruykt tot het Giet- huys van het Grof!'Geschut, begroot met HoutenArbeyt op 84 ponden van XL Grooten ’t pond, ende gelet op de nodelyckheyt van ’t selve Werck. of dat anders den Thoorn gheschapen was te vallen, ende meerder kosten en schade te doen, is by de selve geordonneert, in conformité van de raminge ’t voorsz. Kruyshoutwerck gherepareert te worden, ende dat men voorts den selven Thoorn boven sal repareren, dicht maecken ende decken, ten meesten oornaer ende minste kosten, ende dat sulcks van ’s gemene Lands wege sal worden betaelt. 17 Maart 1617 Op de Requeste van de dolerende Gerefor meerde Kerke in den Haghe daer by versocht wordt het gebruyck van de groote Kercke, of ten minste van de Kercke in het Voorhout, ende herstellinge in dienste van Henricus Roseus, ende noch eenen neffens hen, is goedtgevonden deselve over te worden gesonden aen de Burgemeester van den Haghe. om op den inhouden te letten, die van den Kerckenraedt te hooren, ende in het eerste van de toekomende weecke haer goedt vinden in dese Vergaderinge in te brenghen, als wanneer syne Exellencie mede sal worden versocht, ende is het noodt, beide Parthyen jegens den anderen gehoordt, om alles wel verstaen, ghedaen te worden na behooren. 23 Maart 1617. Bij de Gedeputeerde vier Pensionarissen Berck. Paeu, Grotius ende Bruynincx van Enckhuysen is ge- rapporteert hetgene sij in praesentie van sijne Excellencie ten overstaen van de Magistraten van den Hage gebesoig- neert hadden met de Gedeputeerden van de dolerende Kercke in den Hage, sonder dat se op het gene geraemt, ende hier voorgedragen was, als noch hadden kunnen den anderen verstaen, wesende het selve gheraemt het ghene volcht. Op de Requeste, ghepraesenteert op den name van de dolerende Gereformeerde Kercke in ’s Gravenhagheis na rijpe deliberatie ten overstaen, ende met goedt vinden van sijne Princelycke Excellencie, ende Gedeputeerden van de Magistraten die daer op hadden ghecommuni- 28

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 480