434 DE KLOOSTERKERK TE *S GRAVENHAGE. ceert met de Kercken-Raedt der selver plaetse verstaen ende geresolveert, dat de Klooster-Kerck sal worden gheprepareert, omme daer inne neffens de groote Kercke te mogen praedicken, sulcks dat men ighemerckt de groote van de Gemeente hetselve wel is vereysschende) twee praedicatien op eenen tydt sal mogen houden; dat den Praedicant N. Swalmius, die jegenwoordigh praedickt in de Gasthuys-Kerck. daertoe sal worden bewillicht, dat hij onder de authoriteyt van de Edele Mog Heeren die Staten ende de Magistraet van den Haghe by provisie neffens die andere Kercken-dienaers van ’s Gravenhage elcks op hare beurte, soo in de eene als de andere Kercke van Oudt-Beyerlandt middelertydt bewaert wer- dende bij een uit de Klasse van Dordrecht, daer onder de selve is sorterende; ende indien de voorschreve Swalmius daer toe niet en sal kunnen bewillicht worden, sal een ander Predicant notoire van ’t gevoelen der Contre-Remonstranten zynde, by de Classe van Dordrecht gedespicieert worden, oock om bij provisie neffens de andere te praedicken, ende de Heylige Sacramenten te administreren als vooren, dat voorts de ordinaris tydt van verkiesinghe des Kerckenraedts gekomen zijnde op de selve verkiesinge, nader gelet, ende gedaen sal worden sulks als ten meester, dienste van den Lande, ruste der Kercke, en mijdinge van scheuringhe bevonden sal worden te behooren. 25 April 1617. Zijn binnen gekomen den Advocaet de Glarges, Jan Honneurssen ende Hondius, uyt name van de dole rende Kercke in den Hage, klagende dat de Gasthuys- Kercken hen tot hare exercitie van Religie gratieuse by provisie vergundt hen te kleyn waren, mits de meenichte van hare Gemeente; versoeckende over sulcks te moghen in plaetse van de selve de Klooster-Kercke mede bij provisie als groot, ruym ende bequaem zijnde, ende daer in gedient te mogen worden bij haren oprechten Kercken-dienaerdie haer seven of acht jaren met de Geeste- lycke spyse gevoet hadde, Henricum Roseum neffens Swalmius, doch is opgehouden daer op te resolveren. 29 April 1617 Bij resumptie wederom getreden zijnde in de saecke ende versoecke van de dolerende van den Hage, is bij de meeste stemmen van de Praesenten ende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 481