435 i Comparanten verstaen, dat de selve dolerende Klooster- Kercke sal mogen worden gerepareert tot 's ghemeene Landts kosten tot een Praedickplaetse, mits dat sedaer in sullen moeten komen op den selven voet, als haer de Capelle is toegestaen en anders niet. Mei 1617. Zijn binnen gekomen de Gedeputeerden van den Hage, seggen hare Vroetschappen gedaen vergaderen te hebben op het stuck van ’t prepareren van de Klooster-Kerck, maer niet en hadden kunnen verdragen, om haer consent daer toe te geven, maer soo desen Collegie sulcks gheraden vonden, souden gaerne der selver wijsheydt toegeven, ende laten geschieden hetgene sij liever anders sagen, waer mede zijn vertrocken, ende daer na in deliberatie geleydt zijnde, of van ’s Landts wegen niet en behoordt eenigh gereetschap tot de op- ruyminge van de Kercke te maecken, om de selve ten Godtsdienste te mogen worden gebruyckt, sulcks als bij de Heeren Staten sal moghen worden goedtgevonden, ende sonder prejudicie van der selver Resolutie, om eenigh contentement te schijnen te geven, is na ver- scheyden ommevragen bij de meeste stemmen sulcks goedtgevonden, ende een provisionele ordre daertoe met de minste kosten te geven, geauthoriseert den Heere Cornells Frans Wittensz, en den Secretaris Adriaen Duyck. 15 Juny 1617. Op de saecke ende versoecke van de Dolerende in den Hage, is verstaen, dat se haer sullen moeten stellen in al sulcke poïncten, als daer op hen de Gast- huys Kapelle is innegeruymt, in ’t erkennen van den Kerckenraedt ende te admitteren van de Diaconen van de groote Kercke, ende dat gedaen zijnde, dat als dan op haer versoecke, om met een grooter plaetse voor- sien te worden, nader sal worden gelet, ende ghedaen na behooren; doch van alle drie saecken bij de meeste stemmen gheconcludeert wesende. 10 July 1617. Is goedgevonden, dat de Steden, ter Daghvaert komende, souden worden by schrijvers verwitticht van het gene gisteren hier in den Hage is gepasseert in het nemen van de Klooster Kercke, tot een Praedick-plaetse buyten consent, ende bij die occatie deselve vermaendt DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 482