+36 IO DE KLOOSTERKERK TE ’s GRAVENHAGE. practise op den bestemden dagh hare Gedeputeerden ter Vergaderinge te willen doen wesen, om de onge resolveerde poïncten ende occurrentien af te doen, ende ordre te geven op de aenstaende Verpachtinge van de gemeene Middelen. July 1617. Is gedaen compareren den Kerckendienaer Swalmius, ende den selven afgevraecht, door wiens last hij gisteren in de Klosterkerk heeft ghepredickt, ant- woorde daer op dat hij altydts begeert hadde wederom te gaen bij syne Kerke ende Gemeynte, daer hij seer noodigh ware, ende sij na hem, ende hij na haer ver langden, ende daer toe meermalen oorlof hadde begeert, ende aen sijne Excellentie versocht daer toe van hier te mogen vertrecken; dan dat syne Excellentie sulcks niet en hadde begeren toe te laten, maer hem ver- maendt aen de Gemeente alhier voor als noch synen dienst te continueren; op welcke last hij meynde niet qualycken gedaen te hebben van in de voorschreve Kercke ghepraedickt, als beter achtende dat hij die voor de Gemeynte nu gewoon was te predicken met minder nieuwigheydt of veranderinge sulcks konde bij hem gecontinueert worden, als een ander van nieus daer toe te laten treden. 27 JL,ly 1617. Op de Requeste van de Gemeente van de Klooster-Kercke alhier in den Hage, om de selve Kercke voorts hebben geprepareert, is naer deliberatie geseydt, dese Requeste op huyden alhier in de Vergaderinge van de Éd. Mog. Heeren Staten zynde gelesen, en is niet goedt ghevonden daer op te disponeren 7 Aug. 1652. Zijn na deliberatie, de Heeren Gecommiteerde Raden versocht ende geauthoriseert, omme in de Klooster- Kerck. ende door de Magistraet van den Hage in de Groote Kerck bequame ordre te willen doen, ende laten stellen, ten eynde insonderheyt op de weeckelijcke Bedc- daghen voor de Leden van de Vergaderinge van haer Edele Groot Mo., midtsgaders voor de Heeren Staten Generael, Raden van State, ende andere Collegien, be quame plaetsen in de voorsz. Kercken gehouden ende bewaert moghen worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 483