JACOB DE RIEMER. 44° Jacob de Riemer werd geboren te Noordwijk in 1676 en aldaar gedoopt den 20 Sept, van hetzelfde jaar. Zijn vader was er sedert Mei 1673 predikant bij de Remonstrantsche Broederschap en was gehuwd met Jannette Verhaven. Behalve Jacob werden uit dit huwelijk nog twee kin deren geboren, namelijk Maria, gedoopt 13 Maart 1678 en Jannette, gedoopt 3 Sept. 1679. In dit laatste jaar overleed Jacob’s moederhij zal haar dus ternauwernood gekend hebben, doch zijn grootmoeder van vaderszijde Maria Nieuhoven, weduwe van dokter Pieter de Riemer, droeg veel bij hem dit verlies zooveel mogelijk te ver zachten. Veel omgang had de jonge Jacob met Cornelis van Alkemade, die eveneens te Noordwijk, in 1654, geboren was en ook tot de Remonstrantsche Broederschap be hoorde. Na overlijden van diens eerste echtgenoote in 1680, huwde Van Alkemade in 1682 Johanna de Riemer, een nicht van onzen Jacob. Van Alkemade was notaris te Leiden. In 1687 vertrok hij naar Rotterdam waar hij tot „eerste commis op ’t convoy der admiraliteyt” was benoemd. Intusschen had hij een zeer merkbaren invloed op Jacob de Riemer uitgeoefend en hem de liefde voor de geschiedenis onweerstaanbaar ingeboezemd. Vader Isaak was intusschen weder hertrouwd met Yda Maria van Outshoorn, want in 1682 en 1684 komen er ander maal doopelingen te Noordwijk van deze beide per sonen voor. Het is onbekend waar en van wien Jacob in zijne jeugd onderwijs genoot. Mogelijk bezocht hij, evenals Van Alkemade gedaan had, de dorpsschool en leidde zijn vader hem verder voor het akademisch onderwijs op. Het plan was dat hij zijn grootvaders beroep zou kiezen. Daarom werd hij den 19 Sept. 1696 te Leiden als

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 487