443 JACOB DE RIEMER. 3550 1) Den Heer J. A. J. M. Meijlink, die zoo vriendelijk was een uitvoerig onderzoek naar de oude titels intestellen, betuig ik daarvoor mijn bijzonderen dank. Het werd den 3e" November 1762 verkocht voor f 3600 en f 180 „rantsoenpenningen.” In 1743 is de Riemer, volgens zijn eigen schrijven, aan zijn laatste werk bezig. Het is een zeer fraai hand- in twee gedeelten, het eerste deel in twee stukken in 1730, het tweede eerst in 1739. Doch behalve dit gedrukte werk van Mr. Jacob vindt men in het Rijksarchief te ’s-Graven- hage nog een 38 tal foliodeelen, keurig geschreven en in nette perkamenten banden gebonden, met copieën van de belangrijkste stukken uit de archieven van het Hof, uit de Leen- en Registerkamer en van de voornaamste charters voornamelijk betrekking hebbende op de geschiedenis van ’s-Gravenhage. In 1739 kocht de Riemer voor f 3550 en 177,10 st. over „rantsoenpenningen” het huis waarin hij in het Westeinde woonde. Het behoorde aan het St. Nicolaas Gasthuis en werd den 12 Jan. 1739 in de Nieuwe Doelen verkocht en op 24 April daaraanvolgende aan den nieuwen eigenaar overgedragen. Het is mij niet mogen gelukken met besliste zekerheid de juiste ligging van dit huis vast te stellen, maar waarschijnlijk was het ’t perceel thans bewoond door den kruidenier S. Polak en dus n°. 79". De oude koopbrieven van dit huis schijnen te ontbreken. Behalve dit huis bezat de Riemer nog een stuk land te Schoonderloo, waarmede hij in 1719 werd verlijd. Het was hem toebedeeld na overlijden van zijn grootmoeder, Maria Nieuhoven. Om bij huiselijke zaken te blijven, zij hier vermeld dat de Riemer en zijne echtgenoote den ren Juli 1740 hun testament bij notaris H. W. Prangan lieten maken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 490