JACOB DE RIEMER. 447 BIJLAGE III. 1720 den 7 Nov. is gedoopt door ds. Berghmans, Jacob, peter was de vader. 1723 den 24 Jan. is gedoopt door ds. Voegen. Johannes, meter was de moeder. 1726 den 6 Jan. is gedoopt door ds. Voegen, Jannetta, meter was Jannetta de Riemer. 1.728 den 11 Juny is gedoopt door ds. Voegen, Isaac, peter was Isaac, desselfs grootvader. 1730 den 30 July is gedoopt door ds. Voegen. Jannetta, meter was Jannetta de Riemer. Geëxtraheerd uit het doopboek der Remonstrantsche Broederschap 1638—1811. Compareerde op heeden 17 Maart 1759, voor mij Hendrik Willem Prangan, openbaar en bij den Ed. Hoven van Holland geadmitteerd notaris, in ’s Hage resideerende, ter prezentie van de nagenoemde getuigen, de Heer Mr. Jacob de Riemer, advocaat voor de respectieve Hoven van Justitie in Holland, wonende alhier, mij notaris bekend, zwak van lichaam, doch echter zijn verstand volkomen magtig, en bequaam om bij uiterste wille over zijne natelatene goederen te kunnen dispo neren, dewelke uit aanmerkinge van zijne sterffelijkheid ver klaarde met wel bedagten raade en uit zijne eigene vrije wille te maaken zijn testament in maniere als volgt: Herroepende en vernietigende vooraf alle testamenten en andere actens van uiterste wille bij hem voor dato deezes gemaakt en gepasseert, niettegenstaande daar inne ook eenige clausulen derogatoir mogten zijn geinsereert, waar van hij testateur nochtans verklaarde geen geheugenis te hebben, en wel inzonderheid het testament, bij hem testateur met zijne vrouw zaliger verleeden, voor mij notaris en getuigen alhier den jstcn July 1740, als meede zijn testateurs nadere dispositie, meede voor mij notaris en getuigen gepasseert 22 December 1750. Ende zulks opnieuws disponeerende, verklaarde hij heer testateur te praelegateeren aan zijn eenige in leeven zijnde zoon Jacob de Riemer, clercq ter Stadhouderlijke Secretarye alle zijn testateurs manuscripten, specteerende tot de zaaken van ons Landt, zoo gebonden als ongebonden, in wat formaat dezelve ook zouden mogen zijn, geene uitgezondert, volgens

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 494