448 JACOB DE RIEMER. dit alles zonder eenige de de catalogus daarvan bij hem testateur, eigenhandig geschreven, en zulks om daar meede bij de gemelde zijn testateurs zoon gedaan en gehandelt te werden na zijn goeddunken en wel gevallen, als werdende aan dezelve volkomentlijk overgelaaten, om alle de gemelde manuscripten, ’t zij gezamentlijk, ten deele, ofte wel stuksgewijze te mogen verkopen, de penningen daar van provenieerende, voor sich alleen te behouden en te genieten, dan wel, om van de meergemelde manuscripten te disponeeren, zooals hij te raade worden zal, en minste [imitatie ofte bepaalinge Voorts het exemplaar van zijn testateurs Beschrijvinge van ’s-Gravenhage, in drie stukken op zwaar mediaan papier en schildpadde banden, zijnde het eenigste exemplaar dat in dat formaat gedrukt is. Wijders de zilvere inktkooker, met alle ’t geene daar aan behoort, ’t zij van zantkoker, bel, als anderzins, en zulks zoo en dier voegen, als dezelve door de Heeren Praesident en Raaden van den Hove van Holland, aan hem testateur is ver eert, met dit expres verzoek nogtans, dat de gemelde inkt kooker en toebehooren, door de gemelde zijn testateurs zoon nooyt zal mogen werden verkogt, of veralieneert, maar in de familie tot eene gedagtenisse moeten werden gehouden; mits gaders nog de zes zilvere leepels en vorken, bij hem testateur staande huwelyk aangeërft; als meede een der twee zilvere tabaksconfoirtjes, aan hem testateur en zijne huisvrouw zaliger, door wijlen zijne zuster, juffrouw Jannetta de Riemer, tot een pillegift. ter geleegentheid van de geboorte van zijn testateurs jegenwoordige dogter Jannetta de Riemer vereert; En laatstelijk nog de Familie portraiten, als: i°. Zijn testateurs portrait hangende voor de schoorsteen op de boven agterkamer. 2°. Dat van zijn testateurs oom Isaak de Riemer, zijnde gecraionneert. 3°. Het portrait van dezelve Isaak de Riemer nog jong zijnde met een schaapje bij hem gestelt, en 4°. Het portrait van zijn Testateurs oudoom Nieuhoven, mede gecraionneert. en zulks met speciaal verzoek, van geene der gemelde portraitten buiten de Familie te vervreemden. Voorts praelegateert hij testateur aan zijne dogter Jannetta de Riemer, zijn testateurs zilvere poederdoos, alsmeede al het gemaakte zilver, ’t geene op zijn testateurs overlijden in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 495