JACOB DE RIEMER. 449 Somma van vier specie 29 aan de naartemelde Mr. Pieter de Riemer als zijn boedel zal werden gevonden, en waarover hij' testateur niet nader bij uitterste wille, of bij eenige andere dispositie, ’t zij notariaal of onder de hand zal hebben gedisponeert, mitsgaders nog de twee kristallijne oly en azijnflesjes, met vergulde litten, en zulks zonder bak, en laatstelyk nog het exemplaar van zijn testateurs voorgemelde Beschrijving van ’s-Gravenhage, op groot papier, gebonden in drie schildpadde banden, verguld op snee, met het wapen van den Hage daar op gedrukt, en staande in zijn testateurs Bibliotheek. Nog wil en begeerd hij testateur dat alle de meubilaire goederen, dewelke op zijn overlijden, in deszelfs boedel ge vonden zullen werden, uitgenomen zodanige goederen, waar over hij testateur specialyk zal hebben gedisponeert, door zijn voormelde zoon en dogter, Jacob en Jannetta de Riemer, in twee egaale portiën zullen worden verdeelt en genooten, en daarvoor aan ieder van dezelve op hunne erfportie zal worden geimputeert de somme van twee honderd en vijftig guldens, eens. Wijders verklaard hij testateur nog te praelegateeren aan de voorgemelde zijne dogter Jannetta de Riemer, en aan Alida Immink, huisvrouw van de gemelde zijn testateurs zoon Jacob de Riemer, alle het linnen en porcelein, ’t geene na zijn testateurs overlijden, in deszelfs boedel zal werden gevonden, om alle ’t zelve onder hun beijden te werden verdeelt ende genooten; zullende echter hier onder niet begreepen zijn, het linnen tot zijn testateurs lijff behoorende. Nog verklaard hij testateur te legateeren aan Maria Wil helmina Tollius, voordogter van wijlen zijn testateurs meer gemelde overieeden huisvrouwe, eens een somme van Een honderd en vijftig guldens Hollands, om haar en haare twee kinderen ordentelyk in den rouwe te kleeden, wanneer het van vier specie Ducaaten, Godt de Heere zal behaagen, hem testateur tot sich te roepen. Item praelegateert hij heer testateur kinderen van wijlen desselfs zoon namentlyk: Aan Jacob de Riemer een somma eens. Aan Petronella de Riemer, een Ducaaten. eens. Aan Johanna Philippa de Riemer, daar zijn testateurs over ieeden huysvrouwe zaliger meeter van is geweest, doch door eene schielyke en onverwagte dood, buiten staat is gebragt,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 496