45° JACOB DE RIEMER. om hetzelve kind met een pillegift te kunnen beschenken, het paar zilvere kandelaars, met de zilvere snuiter en bak daartoe behoorende, bij hem testateur ten huwelyk aangebragt en geërft, en zulks wel om daar meede uit liefde en hoog- agting voor wijlen zijn testateurs waarde vrouw, het voors- zeijde gebrek te remedieeren, ende nog bovendien aan dezelve meede een somma van vier specie Ducaaten, eens. Aan Frans de Riemer, daar zijn testateurs overleeden zoon Frans de Riemer peeter van was, het zilvere schenkbord, dat door zijn testateurs schoonbroeder, den WelEd. Gestr. Heere Mr. Frans van Limborch, en desselfs huisvrouw, Maria de Riemer, tot een pillegift ter geleegenheid van de geboorte van wijlen zijn testateurs bovengemelde zoon Frans, aan hem testateur is vereert geworden; voorts nog aan denzelven, zijn testateurs mesje en vorkje, met agaate hegtjes, in eene chagrijne kokertje, en eindelyk meede een somma van vier specie Ducaaten, eens. En laatstelyk aan de gezamentlyke kinderen, die op zijn testateurs overlijden in leeven zullen zijn, van wijlen zijn bovengemelde zoon Mr. Pieter de Riemer, alle de kleederen, zoo van linnen als wollen, en voorts niets uitgezondert, van alle hetgeene tot zijn testateurs lijve is behoorende; moetende alle dezelve kleederen, zoo linne als wolle, na zijn testateurs overlijden, onder zijn voornoemde zoon Jacob de Riemer, in qualiteit als voogd over de minderjaarigen, in dit zijn testateurs testament genoemt onder sich geslagen werden; verbiedende nogtans wel expresselyk, dat alle dezelve kleederen op eenigen inventaris zullen gebragt, of daar van opschrijvinge of aan- teekeninge mogen gemaakt werden, als werdende zulks aan hem volkomentlyk toevertrouwt, en speciaal ook vrijheid ver gunt, omme de meergemelde kleederen, zoo linne als wolle, immediatelyk na zijn testateurs overlijden, gedeeltelyk ten behoeve van de gemelde zijn testateurs kindskinderen te employeeren, en met de overgifte van de overige, te handelen na zijn goeddunken en welgevallen. Nog verklaard hij testateur te legateeren, aan de nagemelde kinderen van zijn meergemelde zoon Jacob de Riemer als Aan Johanna Philippa de Riemer, de somma van vier specie Ducaaten, eens. Aan Salomon de Riemer, om zonderlinge reedenen, hem testateur daar toe moveerende, zijn testateurs Oostjndisch cabinetje met medailles, penningen, goud. zilver, en ’t geene

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 497