+55 JACOB DE RIEMER. A. Haverslag. J. v. Hoogstraten. Jacob de Riemer. H. W. Prangan. nets. Secludeerende en excuseerende hij testateur, eerbiedig uit zijn sterfhuis, en van de voorsegde voogdije, speciaal den Hove van Holland, en verder alle Hoven, Gerechten en Wees kamers, daar zijn testateurs sterfhuis zoude mogen komen te vallen, zijne minderjaarige erfgenamen woonagtig of derzelver goederen geleegen zouden mogen zijn. Reserveerende hij testateur aan sig de magt, om deeze zijne dispositie ten allen tijden te mogen veranderen, ver meerderen of verminderen, met legaaten weg te maaken, de gemaakte te altereeren, te herroepen of andere dispositiën te doen, zoodanig als zijn goeden raad gedragen zal, Jt zij voor notaris en getuigen, of onder zijne eenvoudige handteekening, alle ’t welke alzoo gedisponeerde, hij testateur begeerde, dat van zoodanige kragt zal werden gehouden, als of’t van woord tot woord ten deeze was geinsereert. Alle ’t geene voors. staat, de testateur voorgeleezen zijnde, verklaarde hij ’t zelve te weezën zijn testament, laatste en uitterste wille, begeerende dat het na zijn overlijden daarvoor gehouden werden, en volkomen effect sorteeren zal, 't zij als testament, codicille, of zodanig als ’t zelve best na regten en costumen deezer landen zal kunnen bestaan, niettegenstaande eenige omissien, waaromtrent hij testateur verzogt. het uitterste benefitie te mogen genieten. Aldus gepasseert. in ’s Hage voornoemt, ten prezentie van Abraham Haverslag en Johan van Hoogstraten, als getuigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 502