KRONIEK VAN HET JAAR 1906. Wieringhen Borski, oud 74 8 i Jan. De Hoofdcommissaris van. Politie H. J. Versteeg viert zijn zilveren jubileum als politie-ambtenaar. Honderdjarig bestaan der Bankiersfirma Lissa Kann. Overleden G. J. van jaren, medicinae doctor. De Gemeenteraad machtigt Burgemeester en Wethouders eene regeling voor te bereiden tot eventueele overneming door de Gemeente van het Rijk van het gebouw der voormalige Ge schutgieterij en besluit in verband hiermede een motieVas Dias om een onderzoek te doen in stellen naar de uitvoerbaarheid van uitbreiding van het Gemeentemuseum, al of niet in verbinding met een plan voor den bouw van een depot voor Gemeentearchief op de tegenwoordige plaats en over het daaraan grenzende terrein naast het Doelenstraatje, om praeadvies te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders. (De Raad besloot, na ontvangst van dit praeadvies, den 8 October d. a. v. op het in die motie ge- wenschte niet in te gaan). Idem om zich nader tot de Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland te wenden in zake

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 503