458 KRONIEK VAN HET JAAR I906. 19 De instructie voor de brandmeesters, de adjunct bran dm eesters en de spuitgasten, vastgesteld 21 Januari 1889, ingetrokken met het oog op de afschaffing der vrijwillige brandweer met ingang van 1 Januari 1906. Een commissie van onderzoek benoemd om maatregelen te beramen ter verbetering van de binnenhaven der Visschershaven te Schevenin- gen, bestaande uit de Hoofdingenieurs-Directeur ie klasse van ’s Rijks Waterstaat H. E. de Bruijn en A. A. Bekaar en I. A. Lindo, Directeur der Gemeentewerken. De Gemeenteraad benoemt J. F. M. Wolft'tot leeraar in de geschiedenis en aardrijkskunde aan de Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen cursus. Hij stelt opnieuw vast de verordeningen tot regeling van de heffing en de invordering van havengeld voor de Visschershaven. Hij verleent vergunning aan de Afdeeling ’s Gravenhage van de Nederlandsche Natuur historische Vereeniging om in verschillende parken en plantsoenen aan boomen en heesters naam plaatjes aan te brengen. 16 Febr. Overleden I. van Lokhorst, oud 6ijaren,Rijksbouw- kundige voor de gebouwen van Onderwijs enz. Officieele opening der Gemeentelijke Electrische Centrale. De bureelen van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht tijdelijk ondergebracht in perceel Princessegracht n°. 5. De Gemeenteraad besluit tot het aangaan van twee °lo leeningen, elk groot 5.000.000. Hij kent presentiegeld toe aan de leden der Commissiën tot wering van schoolverzuim.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 505