459 22 5 V 7 en 9 Mrt. KRONIEK VAN HET JAAR IQOÓ. 2 Mrt. Febr. Met 83 stemmen meerderheid wordt het Resi- dentie-Orkest onder directie van Mr. H. Viotta boven het Amsterdamsche van Mengelberg voor het Concert Diligentia gekozen. Negende Wapenfeest van den Kon. Officieren- Schermbond, dat wordt opgeluisterd door de tegen woordigheid van H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins der Nederlanden. OverledenB.G. van der Hegge Zijnen, oud 79 jaren, oud-officier van Gezondheid, Eerelid der Ver- eeniging „die Haghe”. F. W. P. Clignett en C. W. Fortmann bieden plannen aan voor den verkeersweg Buitenhof- Lange-Vijverberg. De Gemeenteraad regelt den overgang naar het Rijkspensioenfonds van de leeraren, werk zaam bij het Middelbaar Onderwijs. Hij treft een regeling met het Rijk aangaande het rijden met electrische trams gedurende 5 jaren over het Binnenhof. Hij besluit tot afkoop van alle bestaande erf dienstbaarheden, rustende op den Gemeentegrond aan de Kortenaerkade, en tot aankoop van den voor de doortrekking der Bazarlaan benoodigden grond. Idem tot aanvaarding van een door Mej. J. C. FI. Roels ten behoeve van het Gemeente museum gelegateerde schilderij van Henriette Ronner. „Die Haghe”. Lees- en Kunstavond in het lokaal der Vereeniging met welwillende medewerking van de dames Betsy van Hasselt en Alice Prager. Sprekerde Heer Th. Morren, over de Haag- sche Kermis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 506