I KRONIEK VAN HET JAAR I906. 463 staatkundige van 6 11 16 18 sonen, welke hier te lande verschillende instel lingen komen bezoeken voor een en staathuishoudkundige studie. 31 Mei. Opening van het Warenhuis Grand Bazar de la Paix in de Spuistraat, waarvan de bebouwde oppervlakte 2500 M2. beslaat. 5 Juni. J. A. Sillevis L.Wzn. geïnstalleerd als lid den Gemeenteraad. Dr. W. L. van Meurs eervol ontslag verleend als leeraar aan het Gymnasium. J. H. Hoogers eervol ontslag verleend als leeraar aan de Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus. Benoemd tot Gemeente-archivaris Dr. H. E. van Gelder, adjunct-archivaris der Gemeente Alkmaar. Dr. N. Quint benoemd tot Directeur der Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus. Dr. A. L. Zaalberg, P. Visser, Dr. W; Schot horst, A. Haringx, G. W. Spitzen en P. J. Groeneveldt benoemd tot leeraren aan de Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen cursus. Plechtige teraardebestelling op oud-Eik-en-Duinen van den te Amsterdam overleden vier-en- veertigjarigen kunstschilder P. de Josselin de Jong. Opening van de tentoonstelling der ingezonden ontwerpen voor het op te richten Vredespaleis. L. van der Hoeven viert zijn vijf-en-twintigjarig jubileum als medicinae doctor. De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen wendt zich tot den Gemeenteraad met verzoek om aanwijzing van de plaats voor een eventueel voor Christiaan Huygens op te richten standbeeld. Benoemd tot leeraren in aardrijkskunde en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 510