3° VAN HET JAAR I906. 465 KRONIEK 14 Juli. te noodigen tanten naar 23 Juli. Hij besluit tot aankoop nus. 67'69 en 79. 6 Aug. De Gemeenteraad besluit tot beschikbaarstelling van een bedrag van 33.000 tot herstel van stormschade aan de Visschershaven, op 12 Mrt. j.l. toegebracht. Hij stelt een bedrag van f 1000 beschikbaar voor de ontvangst van de Internationale Con ferentie tot bestrijding der tuberculose alhier in September. een oproeping te doen van sollici- de betrekking van arts voor de schoolhygiëne. Hij verleent vergunning voor de oprichting van een gedenkteeken voor Richard Hol op een gazon van de Stadhouderslaan en besluit dat gedenkteeken na de voltooiing in vollen en vrijen eigendom ten behoeve van de Gemeente te aanvaarden. Idem vooralsnog niet te doen overgaan tot asphalteering van de 2C en 3e Wagenstraat. A. Broers benoemd tot leeraar in de Engelsche taal en letterkunde aan de Hoogere Burger scholen met 5-jarigen cursus. C. Roovers en J. J. L. ten Dam Ham be noemd tot leeraren aan de Hoogere Burger scholen met 3-jarigen cursus, onderscheidenlijk in de Fransche taal en de geschiedenis. Overleden W. H. Baron van Heerdt, oud 80 jaren, oud-Kapitein ter zee, Adjudant i. b. d. van H. M. de Koningin, oud-Adjudant van wijlen Z. M. Koning Willem lil. De Gemeenteraad besluit tot het maken van een verzonken orkest in den Koninklijken Schouwburg. van de perceelen Hofsingel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 512