I 466 20 23 27 31 de 10 16 17 19 KRONIEK VAN HET JAAR 1906. De Gemeenteraad besluit tot aankoop van perceelen Zuidwal nos. 8t/8ia en 85/86. Overleden F. J. Langlois van den Bergh, oud 80 jaren, Gep. Generaal-Majoor der Infanterie. De Gemeenteraad keurt goed het ontwerp tot uitbreiding van het Bestedelingenhuis en in ver band daarmede den aankoop van belendende perceelen. Een aantal leden der Vereeniging „die Haghe” brengt met hunne dames een bezoek aan Gouda. Aug. B. Klooster benoemd tot leeraar in schoon-, rond-, machine- en snelschrijven aan de Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus. De Gemeenteraad besluit tot den bouw van een nieuwe brug over het Kanaal ter verbinding van de Javastraat met den Wassenaarschen-Weg. Luitenant-Generaal F. G. A. van Ermel Scherer herdenkt den dag, waarop hij vóór vijftig jaren in militairen dienst trad. De Gemeenteraad verleent een crediet, groot f 45.000, voor de electrische straatverlichting. Op de parade ter eere van den verjaardag van H. M. de Koningin wordt het ridderkruis der Militaire Willemsorde 3e klasse uitgereikt aan den Kapi tein der O. 1. Marechaussees Th. J. Veltman en dat der 4e klasse aan den ie Luitenant der Infanterie O. I. Leger J. H. C. Vastenou. W. Th. J. Steffelaar benoemd tot Verificateur ter Gemeente-secretarie. Dr. J. van Ijzeren benoemd tot leeraar in de oude talen en de geschiedenis aan het Gymnasium. De Gemeenteraad besluit tot aankoop van per ceel Prinsegracht n°. 50. 5 Sept. Internationale Tuberculose Conferentie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 513