KRONIEK VAN HET JAAR I906. 467 24 30 Oct. 2 8 16 van de 23 Sept. Overleden A. C. Loffelt, oud 60 jaren, letter kundige. V. de Groot, Directeur der Openbare Reiniging te Arnhem, als zoodanig alhier benoemd. De Gemeenteraad besluit onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden de nalatenschap van wijlen Jonkvrouwe W. S. M. baronesse Sirtema van Grovestins en om te aanvaarden de door die erflaatster gemaakte legaten ten behoeve van het Gemeente-Museum en het Gemeente-Ziekenhuis. Overleden Mr. A. M. van Stipriaan Luiscius, oud 78 jaren, Raadsheer in den Hoogen Raad. Onthulling van het Richard Hol-Gedenkteeken op de Stadhouderslaan hoek Lubeckstraat. Dr. J. J. Pigeaud benoemd tot medicus-school- hygiënist. De Gemeenteraad besluit tot aankoop van grond ten Zuidwesten van het Afvoerkanaal, de z.g. Westduinen”, groot ongeveer 107 Hectaren. Hij besluit tot instelling van een keuringsdienst van levensmiddelen. 29 en 30, Hij behandelt de begroetingen der Bedrijven en 31 Oct. der Gemeente voor 1907. 12 Nov. Hij besluit tot openbare verpachting visscherij in Gemeentewateren. Benoemd tot Hoofdcommies ter Gemeente secretarie Mr. Dr. D. Talma, commies-redacteur te Haarlem. 12 en 13 De Gemeenteraad behandelt het voorstel tot Nov. instelling en regeling eener pensionneering van weduwen en weezen van Gemeente-ambtenaren. Overleden Z.Exc. D. L. S. Tugini, oud 64 jaren, buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Minister van Italië aan het Ned. Hof.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 514