468 Nov. 17 22 1 26 >J Dec. 1 8 1 o KRONIEK VAN HET JAAR I906. Idem J. P. van Rossum, oud 72 jaren, gep. Schout- bij-Nacht. Ledenvergadering van „die Haghe”. Spreker Dr. H. E. van Gelder over Haagsche Nijverheid in de Middeleeuwen. Opening van de Tentoonstelling tegen de Vivisectie in de manége van villa Boschoord aan het Bezuidenhout. 'Lot directeur van den keuringsdienst van levens middelen benoemd Dr. J. D. Filippo te Leiden. Tot leeraar in de wiskunde aan de Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus benoemd J. Molenaar. De Gemeenteraad stelt in tweede lezing vast de verordening tot toekenning en regeling van pensioen aan weduwen en weezen van Gemeente ambtenaren. Hij besluit tot uitgifte van seriën eener leening ten bedrage van 1,250,000. Dr. A. Bredius, directeur van het Mauritshuis te ’s Gravenhage, herdenkt den dag, dat hij vóór 25 jaren zijn ambtenaarsloopbaan begon. De Gemeenteraad stelt vast een verordening tot wijziging van tarief, bepalingen en voor waarden voor aansluiting aan het Gemeentelijk Telefoonnet in verband met invoering van party lines (gesplitste verbindingen). Overleden Mr. A. F. A. Leesberg, oud 58 jaren, oud-Notaris. De Heer J. W. Enschedé (uit Amsterdam) houdt in Diligentia voor de leden der Vereeniging „die Haghe” een voordracht over achttiende- eeuwsche Oranje-marschen, met toelichting aan het klavier.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 515