469 KRONIEK VAN HET JAAR I906. 14 Dec. 16 n 18 De Gemeenteraad neemt aan het voorstel tot. reorganisatie van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht. Hij aanvaardt de vergunning van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, w'aardoor de aanleg van lijn 7 der electrische tram door het Haagsche Bosch mogelijk wordt. Hij besluit tot oprichting van een Gemeente lijke school voor Handelsonderwijs. Hij stelt gelden beschikbaar, respectievelijk ten bedrage van ƒ32.000 en 1.042.000, voor den aanleg van wegen in en naar de beplantingen in de Oost- en de Westduinen en voor het aan leggen enz. van straten ten Z.W. van den Rijs- wijkschen-Weg en voor het verbreeden enz. van den toegangsweg naar de Fijnjekade. Overleden Mr. A. C. Wesenhagen, oud 62 jaren, auditeur-militair in het ie militaire arron dissement. In de Willemskerk herdenkt Ds. Obbink bij de vervulling van zijn predikbeurt het feit, dat 50 jaren geleden Koning Willem III het gebouw voor die Kerk, vroeger manége van Koning Willem II, aan de Ned. Herv. gemeente heeft geschonken. De Gemeenteraad besluit tot opruiming van de pomp, staande in de Frederikstraat nabij den toegang tot de Frederikskazerne. Hij besluit het percentage van den Hoofde- lijken Omslag met percent te verhoogen, ten einde tegemoet te kunnen komen aan be denkingen, door Gedeputeerde Staten geopperd tegen de ter goedkeuring ingezonden Gemeente- begrooting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 516