DE JURISDICTIE-GESCHILLEN. 45 andere zaak drongen de gedeputeerden uit den er op aan, dat er toch eene regeling over het van lijken zoude worden gemaakt, waarvoor voren door elk der colleges een dan wordt het lijk met de noodige informaties en authentiek afschrift der acte van lijkschouw, zoo die wordt gevorderd, aan den Magistraat gegeven, en de dader onbekend zijnde, de zaak door het gerecht verder behandeld. Zoo een lijk elders in den Haag wordt gevonden, zal het tegenovergestelde plaats hebben. Alle lijken van personen, over wier jurisdictie tusschen het Hof en den Haag geschil bestaat, zullen door beide colleges geschouwd wordenzoo zulke lijken op het Binnenhof enz. gevonden worden, zullen zij het eerst tegen over Commissarissen van den Hove worden geschouwd, en de naschouw of de authentieke copie der schouwing zal aan het Gerecht van den Haag worden aangeboden is de dader onbekend, zoo zal de zaak verder worden behandeld en berecht door het Hof. Zoo zulk een lijk elders in den Haag wordt gevonden, zal het Gerecht het eerst schouwen enz., en, zoo de dader onbekend is, de zaak afdoen. Men zou oppervlakkig zeggen, dat beide colleges bijna tot eenstemmigheid waren gekomen en dat er van weers kanten niet veel inschikkelijkheid meer noodig was, om het volkomen op dit punt eens te wordenmaar de twistende partijen dachten er anders over; over het kleine verschil, dat tusschen beide ontwerpen bestond, konden zij niet heenstappen. In December 1757 bij gelegenheid van eene conferentie over eene Magistraat schouwen, reeds eenige jaren te ontwerp was opgesteldhet Hof, dat, zooals ik boven opmerkte niet veel medewerking bood, besloot toen, om de beide ontwerpen in handen te stellen van den Procureur- Generaal, opdat deze uit die twee stukken een concept

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 51