DE JURISDICTIE-GESCHILLEN. 53 vóórdat hadden, niet in ’s Hofs geest viel, nog wagen, om de vaststelling er van een paar raadsheeren aangewezen als commissarissen, die „in secretesse” den Prins over de zaak moesten gaan „de sterk naederende meerderjarigheid van den Hooggem. „Heere Erfstadhouder, opdat in Hoogstdeszelfs minder jarigheid geen de minste atteinte gegeven werde aen de „regten en priaeëminentien, welke aen die waerdigheid erfte- „lijk verknocht zijn; en of integendeel aan dien Prince niet be- hoorde te worden gedefereerd en opengelaten de wegen „occacie omme, meerderjarig geworden, Hoogstdeszelfs con- sideratien en belangen daaromtrent te konnen suppediteren.” Heel veel voordeel trok het Hof uit deze houding niet de commissarissen der Staten gingen voort met het onder zoeken der geschilpunten en der middelen, die er een einde aan zouden kunnen maken, maar zij hadden daarbij alleen de voorlichting van den Magistraat, terwijl, zoo het Hof ook zijne medewerking had willen verleenen, dit ook zijnerzijds door zijne vertogen invloed had kunnen uitoefenen. Maar het werk der commissarissen ging niet vlug, zoodat Baljuw, Burgemeesters en Schepenen van den Haag in Juli 1764 er nog eens ernstig op aandrongen bij de Staten, dat deze toch ten spoedigste eene afdoende regeling en afbakening van ieders rechtsbevoegdheid zouden vaststellen, wat te dringender noodig was, daar het Hof en de Procureur-Generaal in den laatsten tijd herhaaldelijk inbreuk op de rechten van den Magistraat hadden gemaakt door Haagsche burgers aan te houden en terecht te stellen. In het begin van Maart 1765, dus volle twee jaren na hunne benoeming waren de commissarissen ten slotte gereed gekomen met een ontwerp voor eene resolutie omtrent de jurisdictie-geschillen. Dit ontwerp werd nog, de Staten daaromtrent een besluit genomen aan het Hof medegedeeld, dat, daar het ontwerp een laatste poging wilde te voorkomen. Er werden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 59