Tn. MORREN. medewerkers steeds toenemen. een gedeelte ligt nog braak. zelfs Mr. Jacob de Riemer’s om aanvulling. Maart 1907. In dezen bundel is het vervolg opgenomen van de studie van wijlen den Heer Mr. J. B. J. N. Ridder de van der Schlieren over de Jurisdictiegeschillen tusschen het Hof van Holland en den Magistraat van den Haag, voor- zoover de schrijver dit nog voor den druk gereed had gemaakt. ’t Is met groot leedwezen, dat wij daarmede van een onzer hooggeachte medewerkers moeten afscheid nemen. Tegenover dit gemis staat gelukkig de aanwinst van eenige nieuwe gewaardeerde krachten. ’t Zijn de Hoeren Ed. van Biema, Oitd-Commies bij het Gemeentearchief te Amsterdam en Dr. H. E. van Gelder Archivaris dezer Gemeente, twee vakmannen, die hun sporen reeds hebben verdiend; de Herren F. L. Geldmaker Jr. en A. Mulder, twee bekende beoefenaars onzer locale geschiedenis, en verder de Heer A. J. Riko, een oude bekende o.a. door zijn bundel „Haagsche Visioenen”die voor ’t eerst een bijdrage voor „Die Haghe” hebben geleverd. Moge het aantal onzer Het arbeidsveld is groot en Vele bronnen zijn verouderd en meesterwerk vraagt dringend

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 5