55 DE JURISDICTIE-GESCHILLEN. wanneer de nadeelige gevolgen daarvan zouden worden aangetoond en de Staten acht zouden slaan op de ver- toogen van hen, die zich door die resolutie bijzonder bezwaard achtten, te wetende Protonotarius, die zijn ambt bijna geheel vernietigd zag, en de Procureur-Generaal, die van een voornaam voorrecht werd beroofd, en die voortdurend klaagde over de beletselen, die hem in het waarnemen van zijn ambt door de resolutie werden in den weg gelegd. Aan deze verzuchtingen stoorden de Staten zich echter volstrekt niet. Ik laat nu de resolutie volgen Donderdag, den 14 Maart 1765. „Bij resumtie gedelibereert zijnde op het Rapport, den „9 February deeses jaars ter vergadering uitgebragt door „de Heeren Rygerbos, Van Bleyswijk, Van Royen, Graaf land, Pensionarissen der Steeden Haarlem, Delft, Leijden „en Amsterdam en Van den Steen, ordinaris Gedeputeerde „der stad Alkmaar, gemelde Heeren Van Bleyswyk, Van „Royen en Van den Steen, als bij Resolutie van haar „Edele Groot Mogende van 4 Maart 1763 gecommitteerd, en „gemelde Heeren Rijgerbos en Graafland, als bij Resolutie „van deselve haar Edele Groot Mog. van den 18 Julij 1764, „in plaats van den Heer mr. Paulus Abraham Gillis, thans „Secretaris van den Raad van Staate, als meede in plaats „van wijlen den Heer mr. Johan Staal, gesurrogeert in de „Commissie tot de differenten tusschen het Hof Provinciaal „en den Haag subsisteerende, hebbende, in gevolge en „ter voldoening van haar Edel Groot Mog. respective Reso lution commisoriaal van den3 Augusty 1763en roFebruarij „mitsgaders 5 Mey 1764 geëxamineert, eerstelijk alle de „stukken en papieren, concerneerende eenige questien, „die gereezen waaren tusschen het Hof en den Haag en, „ter kennisse van haer Edele Groot Mog. gebragt zijnde,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 61