56 DE JURISDICTIE-GESCHILLEN. „aldaar waaren gemaakt commissoriaal in handen van het „groot besogne, voorts de Requeste op den 18 December „1763 door Schout, Burgemeesteren en Scheepenen van ,,’s Gravenhage aan haar Edele Groot Mog. gepresenteert, „raakende de judicature over de Solliciteurs Militair alhier „en seekere curateele bij het gemelde Hof gedecerneerd „in den Boedel van den Solliciteur Militair Jan van den „Berg, beneffens het Berigt van den Hove op de voorsz. „Requeste, en eindelijk een Memorie van Schout, Burge- „meesteren en Scheepenen van ’s Gravenhage voornoemt „tot nader adstructie van hun versoek bij het voorsz. „Request gedaan, en weederlegging van hetgeen in het „voorsz. Berigt was vervat: bij welk Rapport door de „voorsz. Heeren gecommitteerden teffens is geëxhibeert „seeker Project, geintituleertPoincten, dienende tot elucidatie „en ampliatie van de provisioneele Ordre, gestelt bij de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland op de differenten - tusschen den Provinciaalen Raade en de „Magistraat van ’s Gravenhage van dato 27 September 1614, „geinsereert onder de Notulen van den voorsz. 9 February, „zijnde de gemelde Heeren Gecommitteerden in die hoope „en verwagting, dat hetselve, bij haar Edele Groot Mogende „geapprobeert en gearresteert werdende, sal kunnen dienen „tot een basis of grondslag, om voor het vervolg de „frequentie van diergelijke disputen te amputeeren. „Is goedgevonden en verstaan het voorsz. Project bij „deese te approbeeren en te arresteeren op den voet als „het selve hierna volgt geinsereert: „Poincten, dienende tot elucidatie en ampliatie „van de provisioneele Ordre, gestelt bij de Edele „Groot Mog. Heeren, Staaten van Holland enWest- vriesland op de differenten tusschen den Provin ciaal en Raade en de Magistraat van ’s Graven- „hage, van dato 27 September 1614.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 62