58 DE JURISDICTIE-GESCHILLEN. „kent, veele en verregaande differenten en disputen van „tijd tot tijd, zijnde ontstaan, haar Edele Groot Mog. tot „voorkoominge van dien, nader verstaan, en declareeren, „dat voortaan onder de andere geprivilegeerde Persoonen, „welke bij het voornoemde rieegende Articul aan de privative „Jurisdictie van den Raade Provinciaal werden gesubjecteert, bijsonder meede sullen werden begreepen alle Amptenaaren, „die zonder eenige Burgerlijke Neeringen of Handwerken „te exerceeren, in dienst van de hooge Vergaderingen en „collegien alhier in ’s Gravenhage sig bevinden; doch dat „daar onder niet sullen werden gecomprehendeert de Predi kanten in den Hage, de Doctoren in de Medicijnen, de „Solliciteurs Militair en de soodanige, die sig als Renteniers „in den Plage met’er woon hebben ter needer geset, nog „ook de Jooden, die aldaar woonachtig zijn, en dat mits- „dien alle de laatstgemelde Persoonen, voor soo verre „deselve geen qualiteiten besitten, waar door sij voor Sup- „poosten van den Hove souden moeten gehouden werden, „sullen sijn en blijven subject aan de privative Jurisdictie „van den Hage, bij het tiende Articul van de voorsz. „provisioneele Ordre breeder vermeld; en dat alles omtrent „de voorschreeve subjecten, sonder onderscheid of deselve „op het Hof en de dependentiën van dien, of wel elders „in den Hage, en in de Jurisdictie van dien woonagtig zijn. IV. „Dat ten aansien van de visitatie der Protocollen van de „Notarissen in den Hage, en de overbrenging van deselve „bij versterf of afstand, sal gehouden worden deese cynosuur, „dat de Protocollen der Notarissen, welke geen acte van „admissie van de Magistraat van den Hage hebben, sullen „eonderheevig zijn aan de visitatie van den Protonotaris, „bij den Raade Provinciaal aangesteld; en dat de gemelde „Protocollen bij versterf of afstand dier Notarissen, ter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 64