6o DE JURISDICTIE-GESCHILLEN. VII. „Dat ten opzigte van schouwingen van doode Lichaamen, „die in het vervolg van tijd sullen werden gevonden, sonder „onderscheid van Territoir en oversulks soo wel op de „fundus Fiscalis, als op de grond van’s Hage sal worden „geobserveert en achtervolght deese regul, dat deselve „schouwingen sullen geschieden door den Hove van Holland, „in gevalle de Lichaamen eerst sullen zijn gevonden door „de Bediendens van de Justitie van den voornoemden Hove, ,,en dat deselve schouwingen sullen geschieden door die „van den Hage, in gevalle de Lichaamen eerst sullen zijn „gevonden door de Bediendens van de Justitie van’s Hage „des dat, om de onseekerheid of de schuldigen aan het ter „dood brengen van een alsoo gevonden Lichaam ter eerster „instantie behooren onder de Jurisdictie van den Hove, „dan onder die van het Geregt van ’s Hage, het Hof, na „sijn gedaane schouwinge, ten eerste copie authenticq van „de Acte van schouwinge sal geeven aan het Geregt van „judicature van den Hage behooren, op eene andere wijse, „dan voorsz. is, mogten voorkoomen, alle de informatien „van dien door of van weegens welgemelde Hof sullen „moeten werden gesteld in handen van die van den Hage, „omme het Regt van de hooge Overigheid bij deselve daar „tegens te werden waargenomen en voortgeset. „En dat die van ’s Hage in voege voorsz. sullen zijn „gehouden alle informatien in diergelijke gevallen, ten lasten „van soodanige Persoonen, welke, volgens de voorgemelde „bepaalingen, tot de Jurisdictie van den Hove behooren, „hun voorkoomende, te doen koomen in handen van wel- gemelde Hove, ten einde bij deselve daar omtrent voor- „sieninge te werden gedaan, sooals in goede justitie „bevonden sal werden te behooren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 66